Privaatsuspoliitika

Ursus OÜ austab oma klientide ja koostööpartnerite privaatsust, kelle andmetega me kokku puutume ja töötame igapäevaselt selle nimel, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine.

Käesolevas privaatsuspoliitika põhimõtetes kirjeldame, kuidas Ursus OÜ (edaspidi andmetöötleja) töötleb Teie isikuandmeid pöördumiste korral, lepingute täitmisel, veebilehe kasutamisel või esinduste külastamisel.

Ursus OÜ võib teha privaatsuspoliitikas aeg-ajalt muudatusi ja ajakohane privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel www.ursus.ee.

Küsimuste või täiendava info korral palun võtke ühendust menüüs „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

 

1. Üldsätted

1.1 Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Ursus OÜ, registrikood 10129545, aadress Kirsi 48, Pärnu, 80010 (edaspidi andmetöötleja).

1.2 Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes pöördub andmetöötleja poole või ostab kaupu või teenuseid.

1.3 Andmesubjekt nõustub andmetöötlejalt tellimuse tegemisel käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega. Isikuandmete töötlemine on lepingulise suhte tingimuseks.

1.4 Töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toiming näiteks kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine ja hävitamine. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

1.5 Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt tellimuse esitamisel ja e-posti vahendusel. Tellimuse esitamisel andmesubjekti poolt sisestatud andmesubjekti isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse müügilepingu täitmiseks ja toodete pakkumiseks andmesubjektile.

1.6 Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

1.7 Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

1.8 Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

 

2. Klientide isikuandmete töötlemine ja säilitamine

2.1 Andmetöötleja töötleb järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

2.1.1 ees- ja perekonnanimi;

2.1.2 ettevõtte äriandmed;

2.1.3 telefoninumber;

2.1.4 e-posti aadress;

2.1.5 tarneaadress;

2.1.6 makseviis;

2.1.7 ostuajalugu;

2.1.8 arvelduskonto number;

2.1.9 IP aadress

2.1.10 muu lepingus kajastatud info.

2.2 Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

2.3 Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse §6 lg 1 punktid a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

2.4 Isikuandmete töötlemise eesmärk ja säilitamine

2.4.1 Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

2.4.1.1 Ees- ja perekonnanime, äriandmeid, telefoniumbrit, e-posti aadressi, kohaletoimetamise aadressi kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, kliendi päringutele ja taotlustele vastamiseks ning kliendile arvete koostamiseks ja saatmiseks;

2.4.1.2 Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;

2.4.1.3 Arvelduskonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks;

2.4.1.4 Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi);

2.4.1.5 Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kasutusstatistika tegemiseks. Ursus OÜ veebileht kasutab küpsiseid, mida kasutatakse identifitseerimise ja analüüsimise eesmärgil. Küpsised salvestavad järgmiseid andmeid: andmed riist- ja tarkvara kohta, IP-aadress, külastusaeg;

2.4.1.6 Muud lepingus kajastatud infot töödeldakse lepingu täitmise ja kokkulepete tagamise eesmärgil;

2.4.1.7 Seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine.

2.4.2 Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist.

2.4.2.1 Kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

2.4.2.2 Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

2.4.2.3 Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

2.5 Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks klienditugi, volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, kaupade tootjad, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja kohustub mitte edastama klientide isikuandmeid kõrvalistele kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui isikuandmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.

2.6 Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest. Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

2.7 Isikuandmeid hoitakse Ursus OÜ serverites, mis asuvad Eesti Vabariigi territooriumil.

2.8 Juurdepääs isikuandmetele on töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

3. Turvakaamerate kasutamine

3.1 Kasutame Ursus OÜ esinduskauplustes, kontoris ja laos turvakaameraid, et tagada oma klientide ja ettevõtte vara kaitse. Külastades esinduskaupluseid, kontorit ja ladu võib Teie kujutis jääda meie turvakaamerate salvestistele. Turvakaamerad salvestavad ainult pilti, heli ei salvestata. Kaamerapilti ei jälgita reaalajas. Turvakaamerate kasutamisel on turvakaamerate vaatevälja jäävad territooriumid märgistatud vastavate kleebistega.

3.2 Turvakaamerate ning nende salvestiste kasutamise õiguslikuks aluseks on Ursus OÜ õigustatud huvi klientide ja vara kaitse ja turvalisuse tagamiseks.

3.3 Turvakaamerate salvestisi säilitatakse kolme kuu jooksul ning ligipääs turvakaamerate salvestistele on piiratud töötajatega, kes vajavad ligipääsu turvakaamerate salvestistele seoses oma tööülesannete täitmisega.

3.4 Teil on õigus tutvuda ja saada koopia salvestisest, millel Teid on kujutatud. Salvestise koopia saamiseks palun võtke ühendust menüüs „Kontakt“ toodud kontaktandmetel, milles on võimalikult täpselt kirjeldatud aeg ja koht, millal on Teie kujutis salvestatud. Ursus OÜ-l on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui Teie taotluse rahuldamine kahjustaks ebamõistlikult teiste isikute õigusi ja vabadusi.

4. Andmesubjekti õigused

4.1 Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete kohta klienditoe vahendusel. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda klienditoe poole aadressil (info@ursus.ee).

4.2 Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3 Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.4 Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.5 Andmesubjektil on õigus isikuandmete kustutamisele. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel (info@ursus.ee). Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Vastuses taotlusele tuuakse ka välja need isikuandmed, mida ei kustuta ning millisel õiguslikul alusel ja põhjusel.

4.6 Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (info@aki.ee).

5. Lõppsätted

5.1 Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2 Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe (www.ursus.ee) kaudu.